TEL: 0231 550 112
FAX: 0231 550 123
E-mail: primaria.bucecea@yahoo.com

Viceprimar

  

   Nume: Gheorghiu Angel 

  Studii: Universitatea Al. I. Cuza Iasi - Facultatea de Stiinte Economice si            Administrarea Afacerilor.

  Profesie: Economist

  Specializarea: Administratie Publica.

  Licentiat: Stiinte administrative

   

  Alte studii: Expert achizitii publice

                    Management organizational

                    Manager de proiect

   

  Data nastere: 06.08.1981 - locul nasterii localitatea Bucecea, judetul Botosani.

 

 

  Atributiile Viceprimarului

Atributiile viceprimarului, conform Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 - a administratiei publice locale 
 
Art. 78. - (1) Consiliul local alege din rândul membrilor sai viceprimarul, respectiv viceprimarii, cu votul secret al majoritatii consilierilor în functie. Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local.
(2) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, la propunerea motivata a unei treimi din numarul consilierilor sau a primarului, prin hotarâre adoptata cu votul a doua treimi din numarul consilierilor în functie.
 
Art. 79. - Viceprimarul exercita atributiile ce îi sunt delegate de catre primar, în conditiile prevazute la art. 70.
 
Art. 80. - Mandatul viceprimarului înceteaza de drept în conditiile prevazute la art. 72, care se aplica în mod corespunzator. În acest caz consiliul local ia act de încetarea mandatului si alege un nou viceprimar.
 
Art. 81. - Viceprimarul poate fi suspendat din functie în conditiile prevazute la art. 77, care se aplica în mod corespunzator.
 
Art. 82. - (1) În caz de vacanta a functiei de primar, precum si în caz de suspendare din functie a acestuia atributiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor în functie.
(2) În situatia prevazuta la alin. (1) consiliul local poate delega prin hotarâre, din rândul membrilor sai, un consilier care va îndeplini temporar atributiile viceprimarului.
(3) În situatia în care sunt suspendati din functie, în acelasi timp, atât primarul, cât si viceprimarul, consiliul local deleaga un consilier care va îndeplini atât atributiile primarului, cât si pe cele ale viceprimarului, pâna la încetarea suspendarii.
(4) Daca devin vacante, în acelasi timp, atât functia de primar, cât si cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) si (2) aplicându-se pâna la alegerea unui nou primar. Prevederile art. 72 alin. (6) se aplica în mod corespunzator.