Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Atribuții Consiliul local

ATRIBUTII

Atribuţiile principale ale Consiliului Local:

– alege din rândul consilierilor viceprimarul; stabileşte în limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu;

– aprobă statutul oraşului precum şi regulamentul de organizare şi  funcţionare a consiliului;

– aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite  şi modul de utilizare  a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale în condiţiile legii;

– aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare  a aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi ale regiilor autonome de interes local;

– administrează domeniul public şi privat al comunei;

– înfiinţează instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice  de interes local ;

– analizează şi aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de urbanism ale localităţilor, documentaţiile tehnico-economice  pentru lucrările de investiţii, de interes local şi asigură condiţiile necesare  reactualizării acestora, etc.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri cu votul majorităţii  membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau  regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o alta majoritate. Hotărârile  cu caracter  normativ devin obligatorii şi produc efect de la data aducerii la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării. Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte, sau după caz, în nume propriu pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi pentru hotărârile  pe care le-au votat. După  constituire, consiliul local  îşi organizează comisii de specialitate , pe principalele domenii de activitate.

Consiliul local al oraşului Bucecea este format din 15 consilieri aleşi împărţiţi în trei comisii de specialitate:

– comisia buget finanţe;

– comisia  pentru administraţie publica locală, juridică, apărarea ordinii si liniştii publice ,a drepturilor  cetăţenilor;

– comisia  pentru învăţământ, cultura ,sport .

Ei se întrunesc atât în şedinţe ordinare cât şi extraordinare.

Sari la conținut