Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Regulament

Prezentarea normelor de reglementare in domeniul resurselor umane.

Domeniul resurselor umane isi desfasoara activitatea pe baza legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici,Hotararea Guvernului 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici si Ordonanta 2/2006.Prezentele legi reglementeaza regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi locală, denumite în continuare raporturi de serviciu. Scopul prezentelor legi îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor, precum şi al autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală.
Proceduri de selectie si recrutare a personalului de conducere si de executie.

Recrutarea funcţionarilor publici se face prin concurs organizat în limita funcţiilor publice vacante prevăzute anual în acest scop prin planul de ocupare a funcţiilor publice.
În mod excepţional, autorităţile sau instituţiile publice pot organiza ori, după caz, pot solicita organizarea concursului, în condiţiile prezentei hotărâri, în situaţia în care funcţiile publice se vacantează în cursul anului şi nu au fost prevăzute ca funcţii publice vacante în planul de ocupare a funcţiilor publice. în acest caz, concursul se organizează după promovarea, transferarea şi redistribuirea funcţionarilor publici, în condiţiile legii.
Concursurile se organizează astfel:

a) de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante, cu excepţia funcţiilor publice de conducere de şef birou şi şef serviciu;
b) de către autorităţi şi instituţii publice din administraţia publică centrală şi locală, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, a funcţiilor publice de conducere de şef serviciu şi şef birou şi, respectiv, a funcţiilor publice specifice vacante;
c) de către Institutul Naţional de Administraţie, pentru admiterea la programele de formare specializată în administraţia publică, organizate în scopul numirii într-o funcţie publică.
Condiţiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice generale se aprobă de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, la propunerea autorităţilor şi instituţiilor publice. Condiţiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice specifice se stabilesc de autorităţile şi instituţiile publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Condiţiile de desfăşurare a concursului se publică, prin grija autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului. Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului şi, dacă autoritatea sau instituţia publică are pagină de Internet, se publică pe această pagină.
La concursurile organizate pentru recrutarea funcţionarilor publici pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
Pentru a participa la concursurile organizate pentru intrarea în corpul funcţionarilor publici, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice prevăzute în fişa postului pentru care candidează, astfel:
a) minimum 5 ani pentru funcţiile publice de conducere, cu excepţia funcţiilor publice de şef birou, şef serviciu, secretar al comunei, precum şi a funcţiilor publice specifice asimilate acestora;
b) minimum 2 ani pentru funcţiile publice de conducere de şef birou, şef serviciu, secretar al comunei, precum şi pentru funcţiile publice specifice asimilate acestora;
c) minimum 5 ani pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional “superior”;
d) minimum 3 ani pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional “principal”;
e) minimum 1 an, 8 luni, respectiv 6 luni, în funcţie de nivelul studiilor absolvite, pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional “asistent”. Pentru a participa la concursurile organizate pentru recrutarea funcţionarilor publici debutanţi, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 49 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul constă în 3 etape, după cum urmează:
a) selectarea dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviu.
În vederea participării la concurs, candidaţii depun un dosar de înscriere. Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări sau rezolvarea unor teste grilă în prezenţa comisiei de concurs.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.
Candidaţii declaraţi admişi sunt numiţi, în condiţiile legii, pe baza punctajului final obţinut, în funcţiile publice pentru care au candidat.
În vederea numirii în funcţia publică, candidatul declarat admis trebuie să se prezinte, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut pentru contestaţii, la autoritatea sau instituţia publică în al cărei stat de funcţii este prevăzută funcţia publică vacantă.
Neprezentarea candidatului în termen de 5 zile lucratoare în vederea numirii atrage decăderea din dreptul de a fi numit în funcţia publică pentru care a candidat. În cazul neprezentării în vederea numirii, autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului notifică următorul candidat din lista cuprinzând punctajele finale ale concursului. În cazul în care următorul candidat pentru funcţia publică respectivă nu a obţinut punctajul final minim de promovare a concursului, postul rămâne vacant, urmând să se organizeze un nou concurs în condiţiile legii.
Emiterea actului administrativ de numire se face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care candidatul a fost declarat admis.
Prin excepţie, actul administrativ de numire poate fi emis cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, la solicitarea scrisă şi motivată a candidatului declarat admis, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data declarării acestuia ca admis.
În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor pentru recrutarea funcţionarilor publici se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, în condiţiile prezentei hotărâri.
Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor. Desemnarea membrilor în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor se face cu respectarea regimului conflictual de interese privind funcţionarii publici, prevăzut de lege.
Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, se desemnează din rândul membrilor, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
Nu pot fi membri în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoanele care au calitatea de:
a) demnitar;
b) soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi.
Situaţia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi, de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului sau de orice altă persoană interesată. În acest caz persoana care are competenţa de numire a membrilor în comisia de concurs, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, va constata situaţia de incompatibilitate şi va lua măsuri de înlocuire, în termen de două zile de la data sesizării, a membrului respectiv cu o altă persoană care să îndeplinească condiţiile cerute.
Fiecare comisie de concurs, respectiv comisie de soluţionare a contestaţiilor, are un secretariat a cărui componenţă se stabileşte prin actul administrativ de constituire a comisiilor. Această activitate se realizează de către funcţionari publici desemnaţi din cadrul compartimentelor de resurse umane sau de către funcţionari publici cu atribuţii în acest domeniu, prevăzute în fişa postului.
Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la cele ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 20% din salariul de bază. Persoanele care asigură secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor au dreptul la o indemnizaţie de 10% din salariul de bază. Indemnizaţia se plăteşte de către autoritatea sau instituţia publică în al cărei stat de funcţii este prevăzută funcţia publică pentru care se organizează concursul.
Un membru al comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, poate fi desemnat de organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului pune la dispoziţie candidaţilor interesaţi, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public. În cazul comisiei de concurs, obligaţia aparţine Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în urma transmiterii documentaţiilor de către preşedinţii comisiilor de concurs sau, după caz, ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor.
Fac excepţie documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor.
Orice candidat are acces, la solicitarea sa, la lucrarea individuală redactată în cadrul probei scrise a concursului.
Concursurile se organizează pe baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor.

Proceduri de evaluare si control a personalului :instrumente, competente, forme, indicatori de performanta care sunt folositi sau care ar trebui folositi .

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual.
Procedura de evaluare are ca scop:
a) avansarea în gradele de salarizare;
b) retrogradarea în gradele de salarizare;
c) promovarea într-o funcţie publică superioară;
d) eliberarea din funcţia publică;
e) stabilirea cerinţelor de formare profesională a funcţionarilor publici.
În urma evaluării performanţelor profesionale individuale funcţionarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative: “excepţional”, “foarte bun”, “bun”, “satisfăcător”, “nesatisfăcător”.
Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, după consultarea organizaţiilor sindicale ale funcţionarilor publici, reprezentative la nivel naţional.
Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aplică fiecărui funcţionar public, în raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului.
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se realizează prin raportarea criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru perioada evaluată.
Obiectivele individuale trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
a) să fie specifice activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică;
b) să fie cuantificabile – să aibă o formă concretă de realizare;
c) să fie prevăzute cu termene de realizare;
d) să fie realiste – să poată fi aduse la îndeplinire în termenele de realizare prevăzute şi cu resursele alocate;
e) să fie flexibile – să poată fi revizuite în funcţie de modificările intervenite în priorităţile autorităţii sau instituţiei publice.
Revizuirea obiectivelor individuale se poate face trimestrial. Modificările se consemnează într-un document semnat şi datat de evaluator şi de funcţionarul public care urmează să fie evaluat. Documentul va fi anexat la raportul de evaluare.
Criteriile de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Criteriile de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2006 sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 8/2002 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2002.
Perioada evaluată este cuprinsă între data de 1 decembrie a anului anterior evaluării şi 1 decembrie a anului în curs.
Perioada de evaluare este cuprinsă între datele de 1 decembrie şi 31 decembrie ale anului pentru care se evaluează performanţele profesionale individuale ale funcţionarilor publici.
În mod excepţional evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:
a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raporturile de serviciu ale funcţionarului public încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz funcţionarul public va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu. La obţinerea calificativului anual va fi avut în vedere, în funcţie de specificul atribuţiilor prevăzute în fişa postului, şi calificativul obţinut înainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu;
b) atunci când, pe parcursul perioadei evaluate, raporturile de serviciu ale funcţionarului public care ocupă o funcţie publică de conducere sau o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz funcţionarul public de conducere are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale acestora;
c) atunci când, pe parcursul perioadei evaluate, funcţionarul public dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie publică corespunzătoare studiilor absolvite.
Pentru a fi realizată evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale, funcţionarul public trebuie să fi desfăşurat o activitate de cel puţin 6 luni în funcţii publice, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3).
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese privind funcţionarii publici.
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se realizează de către evaluator.
În sensul prezentei metodologii, are calitatea de evaluator:
a) funcţionarul public de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public de execuţie sau care coordonează activitatea acestuia;
b) funcţionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarul public de conducere;
c) primarul, pe baza propunerii consiliului local, pentru secretarul comunei, oraşului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor.
Procedura de evaluare se realizează în următoarele 3 etape:
a) completarea raportului de evaluare de către evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea raportului de evaluare.
În vederea completării raportului de evaluare, evaluatorul:
a) analizează îndeplinirea obiectivelor individuale fixate;
b) notează criteriile de performanţă în funcţie de importanţa acestora;
c) stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
d) consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public, dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante.
Notarea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă se face parcurgându-se următoarele etape:
a) fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului respectiv, din punct de vedere cantitativ, calitativ şi al termenului în care a fost realizat;
b) pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv;
c) fiecare criteriu de performanţă se notează de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite;
d) pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu.
Semnificaţia notelor este următoarea: nota 1 – nivel minim şi nota 5 – nivel maxim.
Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:
a) între 1,00-1,50 – nesatisfăcător;
b) între 1,51-2,50 – satisfăcător;
c) între 2,51-3,50 – bun;
d) între 3,51-4,50 – foarte bun;
e) între 4,51-5,00 – excepţional.
Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi funcţionarul public, în cadrul căruia:
a) se aduc la cunoştinţă funcţionarului public evaluat consemnările făcute de evaluator în raportul de evaluare;
b) în cazul în care între funcţionarul public evaluat şi evaluator există diferenţe de opinie asupra consemnărilor făcute, comentariile funcţionarului public se consemnează în raportul de evaluare. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun;
c) se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de funcţionarul public evaluat.
Raportul de evaluare se înaintează contrasemnatarului.
În sensul prezentei metodologii, are calitatea de contrasemnatar:
a) funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice. În mod excepţional, în cazul în care, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, nu există un funcţionar public ierarhic superior evaluatorului, va fi desemnat contrasemnatar funcţionarul public care deţine cea mai înaltă funcţie publică din autoritatea sau instituţia publică respectivă, iar atunci când nu este posibil, contrasemnatar va fi adjunctul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice;
b) prefectul, pentru secretarul comunei, oraşului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor.
Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului în următoarele cazuri:
a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii;
b) între evaluator şi funcţionarul public evaluat există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord.
Raportul de evaluare se aduce la cunoştinţă funcţionarului public.
Funcţionarii publici nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de către funcţionarul public evaluat a calificativului acordat şi se soluţionează în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.
Rezultatul contestaţiei se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea contestaţiei.
Funcţionarul public nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Sari la conținut