Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Noutați

LEGISLATIA PE CARE SE INTEMEIAZA REALIZAREA PROIECTELOR

Legislatia pe care se intemeiaza realizarea proiectelor este urmatoarea:

1.Legea 315/2004 privind dezvoltarea regionala;
2.O.U.G. 45/2003 privind finantele publice locale ;
3.O.U.G. 63/1999 ,modificata prin O.G. 6/2002 si O.G. 94/2004;
4.O.U.G.60/2001,modificata si completata prin Legea  212/2002 ,Legea 386/2003, O.U.G. 106/2003,Legea 35/2004 ,O.G. 75/2004 ,Legea 528/2004,O.U.G . 40/2005, Legea 237/2005;
5.H.G. 621/2002 pentru aprobarea O.G. 16/2002 privind parteneriatul public privat ;
6.Legea 470/2002 modificata prin Legea 528/2004 si O.T.U. 15/2003;
7.Directiva 85/337/E.E.C. modificata prin 97/11/E.C., transpusa prin H.G. nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri ,modificata de H.G. 1705/2004;
8.Directiva 90/313/E.C. privind accesul liber la informatia de mediu ,transpusa prin H.G. 878/2005 privind accesul liber la informatia privind mediul ;
9.Directiva  94/62 privind controlul emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service;
10.Directiva cadru 96/62,directivele „fiice”:99/30,2000/69,2002/3,H.G. 568/2001,O.M.592/2002,O.M.A.P.N.1103/2002,O.M.I.R.337/2001;
11.Directiva 75/439/C.E.E. transpusa prin H.G.662/2002 privind gestionarea uleiurilor uzate;
12.Directiva 96/59/C.E.E. transpusa prin H.G. nr.173/2000 privind reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifeniilor policlorurati si ale altor compusi similari;
13.Directiva 2000/76/C.E.  transpusa prin H.G. 128/2002 privind incinerarea deseurilor ,completata de H.G. 268/2005;
14.Directiva 94/62/C.E.E. transpusa prin H.G. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje ,completata de Legea 90/2004;
15.Directiva 91/157/C.E. transpusa prin H.G. 1057/2002  privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase ;
16.Directiva Consiliului 91/271/E.E.C. privind epurarea apelor uzate urbane ;
17.Directiva 96/82/C.E.  SEVESO II privind controlul asupra pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase transpusa prin H.G. nr. 95/2003;
18.Directiva 2001/80/E.C. privind limitarea emisiilor anumitor poluanti ai aerului de la instalaatiile mari de ardere transpusa prin H.G. nr. 541/2003 completata de H.G. 322/2005;
19. Directiva 1999/13 privind reducerea emisiilor de compusi organici volatili,datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii transpusa prin H.G. nr.699/2003 ,completata cu H.G. 1902/2004;
20.Directiva cadru 75/442/C.E.E. transpusa prin O.U.G. 78/2000 aprobata cu modificari prin Legea nr.426/2001 privind regimul deseurilor ;
21.Directiva 1999/31/C.E. transpusa prin H.G. 162/2002  privind depozitarea deseurilor ,completata cu H.G. 349/2005.

ACTE ADMINISTRATIVE

In cadrul Primariei orasului Bucecea, in exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunostintă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz,iar consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majoritătii membrilor prezenti, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare si consiliului cere o altă majoritate.
    Toate documentele care circula in si intre diferitele compartimente ale Primariei vor primi un numar de inregistrare din cadrul Programului electronic de urmarire a cererilor.
Salariatii Primariei  orasului Bucecea care au sarcina de a opera in Programul de Urmarire a cererilor au obligatia de a respecta intocmai instructiunile de utlizare a programului (inregistrare, circulatie, expediere), primite in scris.
    Intre diferite compartimente documentele vor circula pe baza de semnatura de predare/primire, intr-un registru sau borderou, in care se va specifica numarul si data inregistrarii documentului, data si ora primirii/predarii, numele si semnatura in clar a celui care a primit documentul.
     Pentru a avea o evidenta corecta a circulatiei documentelor, acestea vor circula fizic in acelasi timp in care vor circula si electronic.
Se interzice trimiterea in operare a unui document pe calculator fara a fi trimis si fizic,sau invers.
     Fiecare compartiment sau directie in parte va stabili care este circuitul normal al fiecarui tip de document, astfel incat sa se elimine pe cat posibil intarzierea nejustificata a rezolvarii unei probleme, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
    Circuitul unui tip de document se poate modifica, in functie de necesitati, de catre fiecare compartiment sau directie in parte, prin stabilirea unor reguli interne, care vor fi aduse la cunostinta tuturor celor implicati in rezolvarea problemei respective.
Salariatii Primariei   Bucecea au obligatia de a rezolva problemele specifice si de a raspunde solicitarilor petentilor in termenele de rezolvare precizate prin Dispozitia Primarului nr. 185/12.02.2005.
Notele interne, transmise intre diferite compartimente, au termen de raspuns 24 orede la data primirii.
   Manuirea si pastrarea sigiliilor care se aplica pe documente, folosite de Consiliul Local, Directiile si Serviciile de specialitate si, se va face numai de catre functionarii publici imputerniciti conform Dispozitiei de Primar nr. 1786/22.05.2005.
     Inregistrarea documentelor se va face numai de catre salariatii special desemnati si instruiti in acest scop.

Sari la conținut